เราคือใคร?

สำนักงานกฎหมายอันนานนท์ (“สำนักงาน”) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2537 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546
สำนักงานมีนโยบายในการให้บริการ “ตามมาตรฐานวิชาชีพนักกฎหมาย โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของตัวความ” เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ ซึ่งบุคคลากรของสำนักงานถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการให้บริการและดำเนินการ ดังนั้นสำนักงานจึงมุ่งเน้นในการคัดสรรและพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการและการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

เราทำอะไรบ้าง?
""

สำนักงานให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บริการด้านงานจดทะเบียนและยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลและอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาษี การจัดการ บัญชี และการเงิน


บริการของเรา

สำนักงานให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บริการด้านงานจดทะเบียนและยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ
จากหน่วยงานราชการ ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลและอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในด้านต่าง ๆ
ทรงพล อันนานนท์
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Songphol Annanon
Lawyer and Legal Advisor

เสรี ลีเกษม
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Seri Leekasem
Lawyer and Legal Advisor

วันวิสาข์ ล่ำซำ
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Wanwisa Lamsam
Lawyer and Legal Advisor

บัวบูชา จันทะวงศ์
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Buabucha Chanthawong
Lawyer and Legal Advisor

 

 

วิภารัตน์ จันทร์อุดม 
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Wipharatch Chanudom
Lawyer and Legal Advisor

นฎิศวร์ รอดเพชร 
ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี
และการบริหาร
Nadith Rodpetch
Financial Advisor, Accounting and Management