นายนฎิศวร์ รอดเพชร ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี และการบริหาร

นายนฎิศวร์ รอดเพชร
ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี และการบริหาร

Nadith Rodpetch
Financial Advisor, Accounting and Management 

 ประวัติการทำงานและการศึกษา

 

การทำงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี และการบริหาร สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
  กรรมการบริษัท นาโนแทค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ซี ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเกจ ซีวายเอ็นดี คอนซัลติ้ง จำกัด
  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นพีพี เรียล เอสเตท จำกัด
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

 

ประสบการณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  Country Finance Manager บริษัท อวานาด (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Accenture and Microsoft)
  Internal Audit Manager บจ. มิลเลเนี่ยม ออโต้ (A BMW & Mini car Authorized Dealer)
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ส่งเสริมการค้าเอสเอ็มอี จำกัด
(รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.)
  Business Manager บริษัท เมโทร อินฟิเนี่ยม จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท เมโทร ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  Chief Accountant & Tax Specialist บริษัท ไพรมัส ลิสซิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟอร์ด ลิสซิ่ง จำกัด)
  Chief Accountant and Corporate Finance บริษัท เพรสซิเดนท์ พาร์ค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  Senior Accountant บริษัท เป็ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 

 

การศึกษา

พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2532 - พ.ศ.2535 บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 Profile and Education

 

Present Financial Advisor, Accounting and ManagementAnnanon law office 
  Director Nanotack supply and service Co., Ltd.
  Independent Director and Audit CommitteeSCAN Global Public Company Limited
  Independent Director and Audit CommitteeC I Group Public Company Limited
  Managing DirectorEngage CYND Consulting Limited
  Managing DirectorNPP Real Estate Limited
  Director : Chief Finance Officer Netizen Co., Ltd.

 

Career Highlights Independent Director and Audit CommitteeSCAN Global Public Company Limited
  Country Finance Manager Avanade (Thailand) Ltd. (A subsidiary co. of Accenture and Microsoft)
  Internal Audit Manager Millennium Auto Group (A BMW & Mini car Authorized Dealer)
  Finance Director SME Trade Promotion Co., Ltd. (A stated-enterprise under Ministry of Industry)
  Business Manager Metro Infinium (Thailand) Co., Ltd. (A subsidiary of Metro System Corporation Public Company Limited)
  Chief Accountant & Tax Specialist Primus Leasing Co., Ltd. (Formerly named Ford Leasing Co., Ltd.)
  Chief Accountant and Corporate Finance President Park Properties Public Co., Ltd.
  Senior Accountant Pepsi Cola (Thai) Trading Co., Ltd.

 

การศึกษา

1998 – 2001  Master of Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
1989 – 1993 Bachelor of Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

 

 


Certificate

Director Accredit Program for Director of listed company class 90 (DAP90)