นายทรงพล อันนานนท์ 
ทนายความ

Mr. Songphol Annanon 
Lawyer 

 

 ประวัติการทำงานและการศึกษา

 

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาทร แอสเสท จำกัด
พฤษภาคม 2553-กันยายน 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2548-ปัจจุบัน
ธันวาคม 2557-กันยายน 2562
กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำรวจและวิเคราะห์ จำกัด
กรกฎาคม 2546-มีนาคม 2559 ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมายปุณยฤทธิ์
เมษายน 2553-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2541-มิถุนายน 2546 ทนายความ สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  2541 ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมายเดชอุดมและเพื่อน
เมษายน 2535-สิงหาคม 2537 ทนายความ สำนักงานกฎหมายไชยรพี 

 

การศึกษา

สิงหาคม 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ธันวาคม 2540 ปริญญาโทด้านการบริหารการจัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) Central Michigan University
มิถุนายน 2538 เป็นเนติบัณฑิตไทย
เมษายน 2537 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
สิงหาคม 2535 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

งานช่วยเหลือสังคม

พ.ศ.2548-2551 คณะอนุกรรมการงานทะเบียนรับรองลายมือชื่อและเอกสาร  สภาทนายความแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2548-2551 คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน  สภาทนายความแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2544-2547 คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน  สภาทนายความแห่งประเทศไทย

 

  

Profile and Education

 

Professional Experience

2019-Present

Sathorn Asset Company Limited
Director
May 2010-Present C I Group Public Company Limited

May 2005-Present


December 2014- 2019


Independent Director and Audit Committee
Annanon Law Office
Managing Director

Survey And Analyze Company Limited
Director

July 2002-March 2016 Punyariddhi Law Office

April 2010-November 2014
Senior Lawyer
SCAN Global Public Company Limited

June 1998-June 2002

February-May 1998

Independent Director and Audit Committee
Dr. Ukrit Mongkolnavin Law Office
Lawyer
Dej-Udom & Associates
Senior Lawyer
April 1992-August 1995 Chairapee Law Office Lawyer
   


Education

December 1997 MSA in International Business, Central Michigan University, MI, United States of America
June 1995 Bar Addmission - Thai Bar Association
April 1994 Practice License - Lawyers Council of Thailand
August 1992 Bachelor of Law (LL.B.),Thammasat University

 

Training

August 2011 Director Accreditation Program for Director of listed company

 

Social Activities 

2005-2008 Subcommittee of Registration Division, Lawyers Council of Thailand
2005-2008 Subcommittee of Registry Office of Signature and Document Attestation, Lawyers Council of Thailand
2001-2004 Subcommittee of Registration Division, Lawyers Council of Thailand