นายทรงพล อันนานนท์ 
ทนายความ

Mr. Songphol Annanon 
Lawyer 

 

 ประวัติการทำงานและการศึกษา

 

ประสบการณ์การทำงาน

ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำรวจและวิเคราะห์ จำกัด
พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
กรกฎาคม 2546-มีนาคม 2559 ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมายปุณยฤทธิ์
เมษายน 2553-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  สแกน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2541-มิถุนายน 2546 ทนายความ สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  2541 ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมายเดชอุดมและเพื่อน
เมษายน 2535-สิงหาคม 2537 ทนายความ สำนักงานกฎหมายไชยรพี 

 

การศึกษา

สิงหาคม 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ธันวาคม 2540 ปริญญาโทด้านการบริหารการจัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) Central Michigan University
มิถุนายน 2538 เป็นเนติบัณฑิตไทย
เมษายน 2537 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
สิงหาคม 2535 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

งานช่วยเหลือสังคม

พ.ศ.2548-2551 คณะอนุกรรมการงานทะเบียนรับรองลายมือชื่อและเอกสาร  สภาทนายความแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2548-2551 คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน  สภาทนายความแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2544-2547 คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน  สภาทนายความแห่งประเทศไทย

 

  

Profile and Education

 

Professional Experience

December 2014-Present  Survey And Analyze Company Limited
Managing Director
May 2010-Present
C I Group Public Company Limited
May 2005-Present Independent Director and Audit Committee Annanon Law Office
July 2002-March 2016 Managing Director Punyariddhi Law Office
April 2010-November 2014 Senior Lawyer SCAN Global Public Company Limited
June 1998-June 2002 Independent Director and Audit Committee Dr. Ukrit Mongkolnavin Law Office
February-May 1998  Lawyer - Dej-Udom & Associates
April 1992-August 1995 Senior Lawyer Chairapee Law Office Lawyer

 

Education

December 1997 MSA in International Business, Central Michigan University, MI, United States of America
June 1995 Bar Addmission - Thai Bar Association
April 1994 Practice License - Lawyers Council of Thailand
August 1992 Bachelor of Law (LL.B.),Thammasat University

 

Training

August 2011 Director Accreditation Program for Director of listed company

 

Social Activities 

2005-2008 Subcommittee of Registration Division, Lawyers Council of Thailand
2005-2008 Subcommittee of Registry Office of Signature and Document Attestation, Lawyers Council of Thailand
2001-2004 Subcommittee of Registration Division, Lawyers Council of Thailand