เกี่ยวกับเราสำนักงานกฎหมายอันนานนท์ (“สำนักงาน”) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2537 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546
สำนักงานมีนโยบายในการให้บริการ“ตามมาตรฐานวิชาชีพนักกฎหมายโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของตัวความ” เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ
นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญทางด้านนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วสำนักงานยังให้ความสำคัญทางด้านบุคคลากรอีกทางหนึ่งด้วย
เนื่องจากบุคคลากรของสำนักงานถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการให้บริการและดำเนินการ
สำนักงานจึงมุ่งเน้นในการคัดสรรและพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริการและการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรงพล อันนานนท์
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Songphol Annanon
Lawyer and Legal Advisor

เสรี ลีเกษม
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Seri Leekasem
Lawyer and Legal Advisor

วันวิสาข์ ล่ำซำ
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Wanwisa Lamsam
Lawyer and Legal Advisor

บัวบูชา จันทะวงศ์
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Buabucha Chanthawong
Lawyer and Legal Advisor

 

 

วิภารัตน์ จันทร์อุดม 
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
Wipharatch Chanudom
Lawyer and Legal Advisor

นฎิศวร์ รอดเพชร 
ที่ปรึกษาการเงิน การบัญชี
และการบริหาร
Nadith Rodpetch
Financial Advisor, Accounting and Management