บริการของเรา
Areas of Practice

สำนักงานให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

Annanon Law Office provides legal services practicing in various following fields in both of Thai and English:

บริการด้านกฎหมาย

• งานบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในด้านต่างๆ ได้แก่ บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน ครอบครัว มรดก มูลนิธิ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเงิน การธนาคาร นิติกรรม สัญญา ติดตามทวงถามหนี้สิน ฟื้นฟูกิจการ ก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน การค้าและขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษีอากร การปกครอง
• อรรถคดี ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
• อนุญาโตตุลาการ ดำเนินกระบวนพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการ

บริการด้านจดทะเบียน

• ให้บริการด้านงานจดทะเบียน ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ

Legal Services

• Legal Consultancy Services: we offer our consulting services in any aspect areas of legal practice as Assets Management, Land & Property, Family Laws, Inheritance, Foundation, Corporate and Public Corporate, Financial and Banking, Contract and Legal obligation, Debt Collection, Debt Restructuring and Rehabilitation, Construction and Land Development Project, Environment, Insurance, Intellectual Property, Labor Laws, Trade and Logistics, Communications, Information Technology (IT), E-commerce, Tax, Administrative Dispute.
• Full-services of Litigation and Court Trail Proceeding
• Arbitration and Arbitration Trail Proceeding

Registration Services

• Full-services on Corporate Registrations