บริการของเรา

สำนักงานให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 

บริการด้านกฎหมาย

- งานบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในด้านต่างๆ ได้แก่
บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน ครอบครัว มรดก มูลนิธิ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเงิน การธนาคาร นิติกรรม สัญญา
ติดตามทวงถามหนี้สิน ฟื้นฟูกิจการ ก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน การค้าและขนส่ง การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษีอากร การปกครอง
- อรรถคดี ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
- อนุญาโตตุลาการ ดำเนินกระบวนพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการ

บริการด้านจดทะเบียน
- ให้บริการด้านงานจดทะเบียน ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ