นางสาววิภารัตน์ จันทร์อุดม ทนายความ

นางสาววิภารัตน์ จันทร์อุดม
ทนายความ

Miss Wiparat Chanudom
Lawyer  

 

ประวัติการทำงานและการศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
พ.ศ. 2557-2559 ที่ปรึกษากฎหมาย  สำนักงานกฎหมายอันนานนท์

 

การศึกษา

พ.ศ. 2556 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Profile and Education

Professional Experience

2016- Present Lawyer, Annanon Law Office
2016 Qualified to Practice Law in the Kingdom of Thailand 
2014-2015 Legal Advisor, Annanon Law Office

 

Education

2013 Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University