นายสถาพร สารพล ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสถาพร สารพล
ที่ปรึกษากฎหมาย

Mr. Sathaporn Saraphol
Legal Advisor

 

ประวัติการทำงานและการศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน

มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน ทนายความและผู้จัดการ  สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
พฤษภาคม 2555- กุมภาพันธ์ 2559 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายปุณฤทธิ์
พฤศจิกายน พ.ศ.2544-เมษายน 2555 ผู้ช่วยทนายความ สำนักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์
พ.ศ.2540- ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

 

การศึกษา

พ.ศ.2555  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

Profile and Education

Professional Experience

March 2016- Present  Legal Advisor, Annanon Law Office
May 2012-February 2016 Legal Advisor, Punyariddhi Law Office
November 2001- April 2012 Lawyer Assistance, Punyariddhi Law Office
1997 - October 2001 Lawyer Assistance, Dr. Ukrit Mongkolnavin Law Office

 

Education

2012 Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University